Native Bovine Chymotrypsin

Molecule:

Chymotrypsin

Synonyms:

CTRB, FLJ42412, MGC88037

Species:

Bovine

Cat. No.:

CSI19638A pdf (datasheet)

Quantity/Size:

1 g

Price:

$165.00 BUY

Entrez Symbol:

CTRB1

Data PDF:

CSI19638