Native Human APOA1

Molecule:

APOA1

Synonyms:

MGC117399,, apolipoprotein A-I, apo-AI, apoA-I, OTTHUMP00000069347

Species:

Human

Cat. No.:

CSI10402A pdf (datasheet)

Quantity/Size:

100 μg

Price:

$135.00 BUY

Entrez Symbol:

APOA1

Data PDF:

CSI10402