Native Human APOC3

Molecule:

APOC3

Synonyms:

APOCIII, MGC150353, apolipoprotein C-III, apo-CIII, apoC-III, apolipoprotein C3, OTTHUMP00000069353

Species:

Human

Cat. No.:

CSI19699A pdf (datasheet)

Quantity/Size:

100 μg

Price:

$700.00 BUY

Entrez Symbol:

APOC3

Data PDF:

CSI19699