Native Human Apolipoprotein A1

Molecule:

Apolipoprotein A-I/ApoA1

Species:

Human

Cat. No.:

CSI20302A pdf (datasheet)

Quantity/Size:

1.0 mg

Price:

$570.00 BUY

Data PDF:

CSI20302