Native Human Kallikrein

Molecule:

KLK1

Synonyms:

KLKR, Klk6, hK1, glandular kallikrein 1, kallikrein 1, renal/pancreas/salivary, kallikrein serine protease 1, tissue kallikrein

Species:

Human

Cat. No.:

CSI19671B pdf (datasheet)

Quantity/Size:

2 U

Price:

$290.00 BUY

Entrez Symbol:

KLK1

Data PDF:

CSI19671